Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2015

Tháng Mười 2, 2015 8:27 sáng

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 04/3/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2015 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Thường xuyên nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan quản lý giáo dục, các đơn vị, trường học (sau đây gọi tắt là đơn vị) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ công tác phòng chống ma túy (PCMT) ở các đơn vị. Luôn xác định công tác PCMT là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục và đào tạo của đơn vị; huy động toàn bộ sức mạnh của các tổ chức trong đơn vị tích cực tham gia PCMT; quyết tâm không để ma túy xâm nhập vào trường học.
 3. Thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền vận động giáo dục cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tích cực tham gia thực hiện công tác PCMT. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tế của đơn vị để công tác PCMT đi vào đời sống xã hội và trở thành hành động thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.
 4. Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia PCMT giai đoạn 2012-2015 theo hướng dẫn của các Bộ, UBND, ngành liên quan.
 5. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
 6. Công tác chỉ đạo

– Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 16/10/2013 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”,…

– Tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015; các văn bản của Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT chỉ đạo về công tác PCMT.

 1. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục PCMT

2.1. Nội dung tuyên truyền

– Tuyên truyền có hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và các văn bản có liên quan đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; Nghị quyết số 26/NQ-TU ngày 20/01/2009 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 13/3/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 16/10/2013 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 – 2015 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2012); Chương trình mục tiêu quốc gia “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học” giai đoạn 2012 – 2015 theo Kế hoạch số 2274/KH-SGDĐT ngày 26/12/2012 của Sở GD&ĐT,…

– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật PCMT; Luật sửa đổi một số điều của Luật PCMT; Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân,…

2.2. Hình thức tuyên truyền

– Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCMT với hình thức phù hợp với thực tế của đơn vị như: thông qua các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội, sinh hoạt chuyên môn, giờ tập trung đầu tuần, giờ sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa,…

– Tiếp tục tổ chức hoặc tham gia đầy đủ các Hội nghị tập huấn, cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy, tệ nạn ma túy; bồi dưỡng ý thức chấp hành pháp luật cho mọi thành viên trong đơn vị, ý thức trách nhiệm của công dân về PCMT.

– Tổ chức phát phiếu điều tra, hướng dẫn sử dụng có hiệu quả “Hòm thư giúp bạn” nhằm phát hiện các trường hợp sử dụng, buôn bán trái phép chất ma túy, những việc làm trái pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi trường học, tạo môi trường giáo dục lành mạnh.

– Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả phù hợp với thực tế của đơn vị, địa phương trong tháng hành động PCMT (tháng 6/2015), Ngày quốc tế và Ngày toàn dân PCMT (26/6/2015).

 1. Công tác đấu tranh, triệt phá tội phạm về ma túy

– Thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự ở các đơn vị, xây dựng phong trào tự quản trong học sinh, sinh viên. Thực hiện nghiêm túc các hành vi không được làm đối với giáo viên và học sinh, sinh viên đã được qui định trong Điều lệ nhà trường.

– Hưởng ứng thực hiện các đợt cao điểm PCMT, tạo môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh.

 

– Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, địa phương và gia đình kịp thời phát hiện, giáo dục, giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên liên quan đến tệ nạn ma túy.

– Tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa lãnh đạo đơn vị, công an khu vực, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh về trong việc giáo dục quản lý học sinh, sinh viên không mắc các tệ nạn xã hội.

 1. Công tác vận động xóa bỏ trồng cây có chứa chất ma túy

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng , pháp luật Nhà nước tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên về việc không trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy. Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tích cực tham gia, tố giác các trường hợp trồng cây có chứa chất ma túy.

 1. Công tác kiểm tra, đánh giá

– Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát bằng nhiều hình thức nhằm kịp thời phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên sử dụng trái phép chất ma túy để có kế hoạch phối hợp giáo dục hiệu quả.

– Đánh giá kết quả thực hiện công tác PCMT giai đoạn 2012-2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo

– Xây dựng Kế hoạch PCMT năm 2015.

– Kiểm tra việc thực hiện công tác PCMT của các đơn vị trực thuộc.

– Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT cho cán bộ, báo cáo viên pháp luật, Bí thư Đoàn các trường THPT, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Tổng phụ trách Đội các trường THCS, Tiểu học; Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu tác hại của ma túy.

– Báo cáo công tác PCMT gửi Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Bộ GD&ĐT theo quy định.

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã

– Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác PCMT của đơn vị, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác PCMT.

– Phối hợp với Công an huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh học tập Luật PCMT; Luật sửa đổi một số điều của Luật PCMT; Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân,…

– Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị  xây dựng và thực hiện kế hoạch PCMT.

– Chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho học sinh ký cam kết và giao ước không liên quan đến ma túy; tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản quản lý, giáo dục học sinh.

 1. 3. Các đơn vị trực thuộc Sở, các trung tâm giáo dục, các trường CĐ, TC trên địa bàn tỉnh

– Xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện công tác PCMT phù hợp và đạt hiệu quả.

– Phối hợp với Công an huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh học, sinh viên học tập Luật PCMT; Luật sửa đổi một số điều của Luật PCMT; Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, …

– Tổ chức và phát động học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; ký cam kết và giao ước không liên quan tới ma túy.

 1. Chế độ Báo cáo

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác PCMT của đơn vị mình định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/5/2015), 01 năm (trước ngày 15/11/2015). Đối với các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng CTHSSV) trước ngày 02/7/2015 bằng văn bản và qua địa chỉ email: phongcthssv@backan.edu.vn để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh Bắc Kạn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn./.

Nơi nhận:– UBND tỉnh (báo cáo);

– Bộ GD&ĐT (báo cáo);

– Công an tỉnh (báo cáo);

– Ban Giám đốc Sở GD&ĐT (báo cáo);

– Các phòng, ban liên quan (phối hợp);

– Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã;

– Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;

– Trường CĐCĐ Bắc Kạn;                     Thực hiện

– Trường TC Y tế Bắc Kạn;

– Trường TC Nghề Bắc Kạn;

– Lưu: VT, CTHSSV.

KT. GIÁM ĐỐCPHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Sầm Văn Du